Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni

  • Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni

Prace zlecone w ramach zadania: „Zagospodarowania wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej i ul. Ryskiej  w Gorzowie Wlkp.”:

Wykonanie zbiornika retencyjnego w parku przyległym do ul. Olimpijskiej z rur GRP DN2500, pojemność 1 500 m3, głębokość posadowienia zbiornika 4 m p.p.t. wraz z przebudową sieci na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz budowa 3 podczyszczalni ścieków deszczowych.
Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem retencyjnym, a w tym wykonanie boiska do piłki nożnej oraz koszykówki, oczko wodne wraz z rowem melioracyjnym, montaż małejarchitektury (ławki, wiaty, mostki).
Wykonanie zbiornika retencyjnego z rur GRP DN 2756/3056mm pojemność 3 400m3głębokość posadowienia 6 m p.p.t. wraz z przebudową istniejącej infrastruktury.